Adatvédelmi tájékoztató

Orbán Viktória Dorottya egyéni vállalkozó (adószáma: 56348871-1-42, a továbbiakban Adatkezelő) a vonatkozó jogszabályok és saját adatvédelmi
irányelveit figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési szabályokról.
Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU
Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő
Általános Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető:

https://mycandybox.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

1. Az Adatkezelő
Az Ön adatait Orbán Viktória Dorottya egyéni vállalkozó kezeli. Elérhetőség: 1107 Budapest, Somfa köz 13. X/58. 

e-mail: info@mycandybox.hu

2. Az adatkezelési tevékenység bemutatása

a. Online vásárlás
Ön vásárlást kezdeményezhet Adatkezelő webshopjában adatai megadásával. A szolgáltatás igénybevételével az Ektv.
13/A. §, valamint a 45/2014. Kormányrendelet alapján fogyasztó és Adatkezelő között szerződés jön létre, mely az
adatkezelés jogalapja.
A vásárlás „vendégként” történik, azaz nem igényel regisztrációt. A kezelt adatok körét az igényelt szolgáltatás is
meghatározza. A vásárlás során Érintettnek lehetősége van különböző adatkezelési hozzájárulások megadására is,
azonban a hozzájárulás megadása nem feltétele a termék megvásárlásának, vagy szolgáltatás igénybevételének.
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
név azonosítás, kapcsolattartás Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés b) pont – az ÁSZF által
létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges adat
számlázási cím számla kiállítása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – számviteli
jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása
Áfa tv. 169. §, Számviteli tv. 167. §, 169. §
szállítási cím kiszállítás biztosítása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – az ÁSZF által
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges adat
telefonszám* kapcsolattartás (pl.: kiszállítás
esetén a futár telefonál)
*opcionálisan megadható
A webshop a megadott adatokat továbbítja a CRM rendszer, a futárszolgálat és az online fizetést biztosító szolgáltató
részére.
Futásszolgálat Európai Unión
belüli szállítási cím
esetén
Magyar Posta Zrt. https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Adatkezelés időtartama: a számlázással kapcsolatos adatok a kiállítást követő 8. naptári év végéig őrizzük a számviteli
szabályok szerint. A rendelés egyéb adatait az általános elévülési szabályok szerint az 5. naptári év végéig őrizzük.

b. Bankkártyás fizetés online vásárlás esetén
Vásárlónak lehetősége van vásárlása ellenértékét bankkártyával kifizetni, mely a PayLike
rendszerén keresztül történik.

Név: Paylike ApS

Cím: P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia

Adatkezelés: https://paylike.hu/privacy/end-users

Továbbiakban mint PayLike

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
név kifizetés gazolása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – ÁSZF szerinti
e-mail cím szerződés teljesítése, a kifizetés igazolása
Részletes tájékoztatás az adatkezelésre vonatkozóan: 
https://paylike.hu/privacy/end-users

3. Az Ön jogai
Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:
– Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint joga van az adathordozhatósághoz.
– Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül visszavonhatja,
azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem
benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért
kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.
Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)
További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot
Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.